اطلاعات دارویی : بلادونا پی بی Belladonna pb | کافه پزشکی

 آنتی موسکارینیک ها
     

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : اتروپین Atropine | کافه پزشکی

 آنتی موسکارینیک ها
     

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : زولمی تریپتان Zolmitriptan | کافه پزشکی

 داروهای ضد میگرن
     

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : سوماتریپتان Sumatriptan | کافه پزشکی

 داروهای ضد میگرن
     

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : ریزاتریپتان Rizatriptan | کافه پزشکی

 داروهای ضد میگرن
     

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : ناراتریپتان Naratriptan | کافه پزشکی

 داروهای ضد میگرن
     

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : التریپتان Eletriptan | کافه پزشکی

 داروهای ضد میگرن
     

نظر بدهید
منــــوها