اطلاعات دارویی : سولفین پیرازون Sulfinpyrazone | کافه پزشکی

 داروهای ضد نقرس
   

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : پروبنسید Probenecid | کافه پزشکی

 داروهای ضد نقرس
   

نظر بدهید
منــــوها