• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

آناتومی گوش

آناتومی گوش انسان | کافه پزشکی

گوش از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می کنند تا به اعصاب شنوایی تبدیل شوند. هر کدام از اجزای گوش درونی روی این امواج تاثیر گذاشته ( تقویت، جمع آوری ، تغییر فرکانس ، انتقال و…) و به اعصاب شنوایی می رسند. ساختمان گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. همراه کافه پزشکی باشید تا به بررسی آناتومی گوش بپردازیم

گوش خارجی

گوش خارجی امواج صوتی را جمع آوری و متمرکز میسازد و از دو قسمت تشکیل شده است.

 • لاله گوش 
 • مجرای گوش خارجی

لاله گوش

لاله گوش در غالب حیوانات متحرک است، و برای جمع کردن و ھدایت امواج صوتی و تشخیص جهت صدا بکار می رود، ممکن است به طرف منبع صوت متوجه شود. در انسان لاله گوش بی حرکت است ولی تا اندازه ای جهت صوت را می تواند تشخیص دهد.

مجرای گوش خارجی

مجرای گوش خارجی لوله ایست که تقریبا ٢ تا ٣ سانتیمتر طول دارد و در حدود یک سانتیمتر مکعب حجم دارد و به پرده صماخ ختم می شود. ارتعاشات صوتی تا قسمت انتهایی این لوله بوسیله هوا منتقل شده ، پس از آن بوسیله محیط های جامد و مایع به گوش میانی انتشار می یابد.

گوش خارجی

گوش میانی

گوش میانی امواج را تقویت و منتقل م یکند. گوش میانی در حفره استخوانی موسوم به صندوق تمپان (caisseDeTympan) قرار دارد و بوسیله شیپور استاش ( Trompand Eustache) به حلق می رسد. ارتعاشات هوا که از گوش خارجی به پرده صماخ می رسد بوسیله چهار استخوان کوچک که یکی پس از دیگری متکی بهم مفصل شده است، به گوش داخلی منتقل می گردد. این چهار استخوان بر حسب شکلی که دارند شامل چکشی ، سندانی ، عدسی و رکابی است. وظیفه آنھا کم کردن دامنه ارتعاشات و در نتیجه افزایش تغییرات فشار است.

گوش میانی

پنجره بیضی

استخوان چکشی به پرده صماخ و استخوان رکابی به پنجره بیضی (ovale) ختم می شود که  سطح آن ١۴ مرتبه از پرده صماخ کوچکتر است. چون سطح صماخ ١٤ مرتبه از سطح بیضی بزرگتر است لذا فشار در پنجره بیضی ١٤ مرتبه زیاد می گردد. این بھترین وسیله ای است که می توان انرژی ارتعاشی یک محیط با وزن مخصوص کم را (هوا) به محیطی با وزن مخصوص زیاد منتقل نمود.

پنجره گرد

در گوش میانی ، پنجره دیگری وجود دارد که به پنجره گرد (Round) موسوم است.  پنجره گرد و پنجره بیضی حد فاصل بین گوش داخلی و میانی است. پنجره بیضی ارتعاشاتی را که به پرده صماخ می رسد از طریق استخوانهای گوش میانی به گوش داخلی منتقل می کند و پنجره گرد سبب می شود مایع گوش داخلی که در محفظه غیر قابل ارتعاشی قرار دارد، بتواند مرتعش شود.

گوش داخلی

گوش داخلی امواج منتقل شده از گوش میانی را دریافت و آن را به امواج شنوایی تبدیل میکند. گوش داخلی اصلی ترین قسمت گوش است و از چندین قسمت تشکیل شده است.

مجاری نیم حلقوی : در ساختمان گوش سه مجرای نیم حلقوی واقع شده است که برای حفظ تعادل بدن در فضا بکار می رود و در امر شنیدن تاثیر ندارد.
کیسه اوتریکول و ساکول: مجاری نیم حلقوی بالای کیس های بنام اوتریکول قرار گرفته اند وصل (saccule) که به وسیله مجرایی به یک کیسه کوچکتر موسوم به ساکول (utricule) می شود.

گوش داخلی

 

حلزون

در زیر مجاری نیم حلقوی ، حلزون (Limacon) قرار گرفته که حفره ای پیچیده به شکل حلزون است. و به وسیله دریچه بیضی به گوش میانی مربوط می شود. تعداد حلقه های این مارپیچ ٢.٥ ، طولش ٣٨ میلیمتر و قطر قاعده آن در حدود ٣.٣ میلیمتر است. حلزون از مایعی پر شده و بوسیله دو پنجره بوسیله غشای مسدود به صندوق تمپان ارتباط دارد. یکی پنجره بیضی که ارتعاشات را دریافت میکند و دیگری پنجره گرد بوده و عمل آن این است که به مایعی که در حلزون قرار دارد، امکان ارتعاش می دھد.

مجرای حلزونی: در وسط حلزون مجرای حلزونی قرار دارد که به ساکول معروف است.

غشا بازیلر: حفره حلزون بوسیله جدار طولی به نام غشا بازیلر به دو قسمت تقسیم می شود.

حلزون گوش

اندام کورتی

اندام کورتی روی غشا بازیلر مجموع های موسوم به (corti) یا عضو کورتی قرار گرفته است.  تعداد اندام کورتی از قاعده حلزون به طرف رأس آن بتدریج افزایش می یابد.

تونل کورتی

عضو کورتی از یک سلسله سلولهایی به شکل میله که رأس آنها دو به دو و مجاور هم قرار دارد، تشکیل می شود. بدین طریق مجرایی با مقطع مثلثی شکل را محدود می سازد که به تونل کورتی معروف است.

شروع پیدایش حس شنوایی

یک سر میله روی غشا بازیلر تکیه داشته و سر دیگر آن آزاد است. لذا هر میله می تواند در داخل آندولنف (مایع مجرای حلزونی) حرکت آزاد داشته باشد. روی دو طرف تونل کورتی سلولهای مژه دار شنوایی قرار دارند که انشعابات نهایی عصب شنوایی به آن ھا منتهی می گردد و می توان شروع حس شنوایی را از این ناحیه دانست.

عصب شنوایی

تعريف صوت

صوت شکلي از انرژي است که توسط سازوکار شنوايي قابل تشخیص است و به بیان ساده صورت هر چیزي است که شنیده مي شود.
محدوده فرکانس قابل درک براي انسان بین ۱۶ تا ۲۰ هزار هرتز است . امواج خارج از اين محدوده فرکانس را فرو صوت و فرا صوت نامند.
 حداكثر سر و صدای مجاز در محیط كار در یك شیفت ٨ ساعته ۸۵-۹۰ دسی بل می باشد. سر و صدا شایع ترین عامل زیان آور محیط كار است .
صوت بیش از حد مجاز سبب ناشنوایی ھای حسی، عصبی و یا ھر دو می گردد.

انواع صوت از نظر شکل امواج

١. صوت ساده : شامل يک موج سینوسي ساده است . اين موج در طبیعت وجود نداشته و در آزمايشگاه و براي مصارف خاص تولید مي شود.
٢. صوت مختلط دوره ای : در اين امواج يک فرکانس اصلي و چند فرکانس فرعي وجود دارد که با هم رابطه منظم و نوعا از پیش طراحي شده دارند . اين امواج اثر نا خوشايندي ندارند . اصوات موسیقي ، اصوات موجود در طبیعت و مکالمه از اين دسته اند .
٣. اصوات مختلط غیر دوره ای : در اين دسته رابطه معین يا پیش بیني شده اي بین طول موجھا و نیز در فرکانس و دامنه امواج وجود ندارد . اين اصوات عموما نا خواسته ، نا خوشايند و تا حدودي اجتناب ناپذير هستند . در صنعت يکي از راه هاي اتلاف انرژي اين گروه از اصوات است

افت شنوايي

افت شنوايی شامل دو نوع موقت و دائم است :

در افت شنوايي موقت ، فرد در معرض صدايي با شدت نسبتا زياد و در مدت زمان كم قرار مي گیرد و با قطع تماس، افت شنوايي (با توجه به زمان تماس، شدت و حساسیت فرد) از بین مي رود. اين افت در فركانس ٣٠٠٠ تا ٦٠٠٠ هرتز مي باشد.

افت دايم شنوايی، در صورت تماس مداوم با صدا به وجود مي آيد و از نوع حسی، عصبی و غیر قابل درمان (به دلیل نابودی سلول ھاي عصبی) مي باشد. اين افت از فركانس ۴٠٠٠ هرتز شروع مي شود و تا فركانس ھای ۶٠٠٠ و ٨٠٠٠ هرتز ادامه مي يابد.

صدای يكنواخت و مداوم، كم خطرتر از صدای منقطع و غیر يكنواخت است.(با فركانس برابر) 
صدا در محیط باز قابل تحمل تر است. 
ضايعاتی چون ضربات وارده به سر، انفجار، صدمات شنوايی، مصرف  سالیسیلات،جنتامایسین در افت شنوایی موثر است

مراحل كری شغلی

شروع: اوايل اشتغال فرد خستگي شنوايی، افت شنوايی در فركانس ۴٠٠٠ هرتز، احساس ناراحتی، گرفتگی گوش وخستگی عمومی اتفاق می افتد.
پنھان : ناشنوايی در فركانس ۴٠٠٠ هرتز و امكان كاھش شنوايی در ساير فركانس ها وجود دارد. 
نیمه پنھان : ناشنوايی در فركانس ٢٠٠٠ و ١٠٠٠ هرتز و نشنیدن صدای آهسته 
کری واضح : نقصان در فركانس بم و زير و شنیدن دشوار صدای مكالمه ديده مي شود 
در كری شغلی دو طرفه و متقارن، پرده صماخ سالم است وعدم برگشت شنوايی حسی، عصبی، و شروع افت از فركانس ۴٠٠٠ هرتز وجود دارد و غیر قابل درمان است.
در كری شغلی عواملی چون شدت فركانس، ريتم، زمان تماس، محیط كار، سن فرد، ضايعات قبلی و حساسیت فردی مداخله می نمايد.
با افزايش شدت صوت، زمان تماس و افزايش سن میزان افت شنوايی بیشتر مي شود.

 

داروي جديدي براي پیشگیري از ناشنوايي

دانشمندان يك قرص جديد ساخت هاند كه به كاھش آسیب شنوايي ناشي از سر و صداي زياد كمك ميكند.
محققان قصد دارند اين دارو را بر روي ۶٠٠ كار آموز تفنگداران دريايي در اردوگاه پندلتون در كالیفرنیا آزمايش كنند
انجام اينگونه تمرين ها به شنوايي حدود ١٠ درصد از كارآموزان آسیب وارد ميكند و اين افراد با هر وعده غذايي يك قرص مصرف خواھند كرد.
ريچارد كوپكه از مركز پزشكي نیروي دريايي آمريكا در سن ديه گو كه در اين تحقیق همكاري داشته است ميگويد در این آزمایش نیمي از كارآموزان داروي ان-استیل سیستین مصرف خواهند کرد و نیم دیگر هیچ دارویی مصرف نخواھند کرد.

اندازه گیری صدا

صدا حاصل ارتعاش ذرات ھوای حاصل از آزاد شدن انرژی توسط تولید کننده یا فرستنده صداست. در بخش صوت سه ابزار کلی برای درک صدا وجود دارد که این سه، فرستنده، محیط مادی و گیرنده صدا هستند. چنانچه هر کدام از این سه بخش وجود نداشته باشند، صدایی در کار نخواهد بود.
واحد شدت  میزان صوت و صدا یا Sound and noise intensity unit ، دسی بل می باشد. هر دسی بل، ١٠٠٠ هرتز (Hertz)  و هر هرتز، معادل ١٠٠٠ سیکل نوسان موج در ثانیه است.

نمودار سینوسی انتشار موج

در این شکل، فرکانس برابر با ٣ هرتز را مشاهده می نمایید. حال اگر تعداد دوره ها که در اینجا ٣ تا در ثانیه است، به ١٠٠٠ دوره در ثانیه افزایش یابد، به آن یک دسی بل گفته می شود. دسی بل واحد اندازه گیری میزان شدت صوت است.

نمودار سینوسی موج

منبع : اختصاصی کافه پزشکی


2 نظر درباره ((آناتومی گوش انسان | کافه پزشکی))

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد