• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اورژانس تنفس

اورژانس تنفس ؛ چگونگی برخورد با آسیب های ریوی و نکات اعزام | کافه پزشکی

هرگونه اختلال در تنفس، حیات فرد را بخاطر می اندازد. تکنسین های اورژانس اولین تیم درمانی هستند که به بالین مددجو می رسند و باید هرگونه نارسایی تنفس را به خوبی مدیریت کنند. همراه کافه پزشکی باشید تا به بررسی نکات اعزام آسیب های ریوی بپردازیم

آسيب های قفسه سينه

آسيب های قفسه سينه دو دسته اند :

 • آسيب های بسته
 • آسيب های باز

۱٫ آسيب های بسته: آسيب های بسته قفسه سينه در نتيجه ترومای غير نافذ وارد شده به قفسه سينه ايجاد می شود كه می تواند باعث آسيب وسيع دنده ها و ارگان های داخلي شوند. ترومای غيرنافذ اغلب در ارتباط با افتادن، تصادفات اتومبيلها و ضربه به قفسه سينه ايجاد می گردد.

۲٫ آسيب های باز: نتيجه زخم نافذی است كه بوسيله چاقو، گلوله يا انواع وسيعی از اشياء ديگر مانند تيغ های تيز، پيچ گوشتی، شيشه های شكسته و امثالهم ايجاد می شوند. اين اجسام تيز می توانند ضمن ورود مسير عبور را تخريب و بعد از عبور خارج شوند مثل ورودی و خروجی گلوله كه خروجی معمولا بزرگتر از ورودی است. اين آسيب ها مي توانند ريه ها، پرده جنب، قلب و عروق بزرگ و سيستم نخاع را درگير و تخريب نمايند.

ترومای قفسه سینه Chest Trauma

آسيب قفسه سينه می تواند تهديد كننده حيات باشند بنابراين تشخيص فوری و مراقبت اورژانسی برای بقای بيمار ضروری است. صدمات قفسه سينه حدود ۵% موارد پذيرش بيماران ترومايي در مراكز تروما را تشكيل مي دهند. بعد از ضربات صدمات سر، صدمات قفسه سينه دومين علت مرگ و مير ناشی از تروما را تشكيل می دهند يعنی چيزي حدود ۲۰ تا ۲۵ % و همچنين بايستی توجه داشت كه در حدود ۸۰ تا ۹۰% موارد ترومای توراكس، حداقل يكی از ارگان های اصلی بدن را نيز درگير می کند كه در رأس آنها صدمات سر، شكم و سيستم عضلانی اسكلتی قرار دارند و اكثر در پی تصادفات رانندگی Blunt حدود ۸۰ تا ۹۰% صدمات قفسه سينه از نوع غير نافذ يا رخ مي دهد.

حدود ۸۵% صدمات توراكس تنها با تامين راه هوايی باز، اكسيژن تراپی و مراقبت و در مواردی با اینتوبه درمان می شود.

شكستگی دنده ها Ribs Fracture 

شايع ترين ضايعات و صدمات غير نافذ قفسه سينه بوده كه ممكن است علاوه بر پارگی پرده پلور (پرده دو لايه جنب) باعث هموتوراكس (خون در داخل توراكس) و پارگی عروق بزرگ بشود. در تندرنس و شكستگی دنده های پائينی بايستي به فكر صدمات داخل شكمی مثل طحال و كبد بود.

علائم عبارتند از:

تندرنس قفسه سينه، درد شديد خصوص هنگام انجام دم (ورود هوا به داخل ريه ها)، كريتپاسيون (حركت استخوان شكسته و صدای دو سر استخوان)، وجود آمفيزم زير جلدی و تنگی نفس خصوص در حالت خوابيده.

درمان و مراقبت و اعزام:

راه هوایی باز، اكسیژن وصل گردد ۵-۱۵ ليتر در دقيقه، گرفتن رگ و در صورت نياز وصل سرم قابل تزريق يا رينگر (N/S) ترجيحا پايه كنترل و ثبت شود. سپس مصدوم به V/S قرار دادن بيمار در وضعيت نيمه نشسته به بيمارستان منتقل گردد سعی شود خيلی منطقه شكسته لمس نشود چون باعث آسيب بيشتر می گردد. در صورت امكان و صدور دستور مي توان مسكن يا مخدر تجويز نمود.

 قفسه سينه شناور : Flail Chest

وقتی ۲ دنده مجاور و يا بيشتر در ۲ نقطه يا بيشتر شكسته شوند به آن سينه شناور گويند. در قفسه سينا شناور حركات متناقض وجود دارد بطوري كه قسمت شكسته و مبتلا با دم به داخل كشيده می شود و در بازدم به بيرون رانده می شود كه اين مسأله می تواند موجب اختلال در تهويه تنفسی و گازها شده و در نتيجه باعث هيپوكسی (كاهش اكسيژن در بافت) و هيپوكسمی (كاهش اكسيژن در خون) می گردد.

علائم:

درد، كريپتاسيون و آمفيرم زيرجلدی، كاهش صدا در منطقه مبتلا، حركات غيرقرينه، تنگی نفس، اختلال در سيستم گردش خون و هموديناميک، سيانوز و تعريق (ديافورز) و بی قراری بیمار.

در اعزام و مراقبت:

IV گرفته و در صورت لزوم سرم وصل شود. راه هوايی را باز كرده و اكسيژن ۵-۱۵ ليتر بر دقيقه داده شود. علائم حياتی پايه كنترل، ثبت و تفسير شود. سطح هوشياری AVPU كنترل و پوزيشن بيمار DCAP-BTLS را انجام دهيد. 

له شدگي ريه ها

اغلب از عواقب خطرناک قطعه شناور است و ممكن است منجر به مرگ شود. در چنين شرايطي بافت له شده و خونريزی رخ مي دهد. اين وضعيت به ميزان زيادی تبادل اكسيژن و دی اكسيد كربن را كاهش داده و منجر به هيپوكسی (كمبود اكسيژن) شديد می شود.

پوموتوراكس Pneumottorax 

پوموتوراكس تجمع هوا در حفره توراسيک (قفسه سينه) است كه باعث روی هم خوابيدن بخشی از ريه مي شود؛ اين حالت معمولا ناشی از ترومای نافذ يا غيرنافذ است. ترومای نافذ ممكن است باعث شكستن دنده و سوراخ شدن ريه شود و منفذی ايجاد كند كه هوا از آن نشت می كند. تجمع هوا در حفره توراسيک باعث می شود كه ريه در سمت آسيب ديده به صورت جزیی يا كامل بر روی هم فشرده شود كه اين حالت باعث كاهش گاز موجود در آلوئولها می شود كه منجر به كاهش تحويل اكسيژن به سلولهای بدن مي شود.

علائم:

درد قفسه سينه كه با دم عميق بدتر می شود، تنگی نفس یا كوتاهی نفس، تاكی پنه (سرعت تنفس بيشتر از حد طبيعی)، كاهش صدای تنفسی در ريه مبتلا، كاهش حركت يا نبود حركت در ريه و مبتلا. اين علائم در حالت خوابيده شديدتر شده و در حالت ايستاده كمی بهتر می شود.

در صحنه و ظاهر بيمار:

بيمار دچار تنگی نفس و تنفس های كوتاه، سطحی و بيشتر از حد طبيعی دارد. بيمار بي قرار بوده، دچار رنگ پریدگی صورت و پوست شده و عرق روی پوست خود دارد.

پوموتوراكس باز Open Pneumothorax 

پوموتوراكس باز از عواقب زخم باز قفسه سينه است كه بوسيله شی نافذ ايجاد می گردد. بين فضای پلور و هوای خارج ارتباط مستقيم وجود دارد و از منفذ ارتباطی هوا داخل و خارج وجود دارد؛ بنابراين Sucking chest wound می شود. در اين نوع زخم مكنده قفسه سينه بايستی سريعاً از ساكشن هوا بداخل ريه از طريق منفذ جلوگيری شود. براي اينكار از پانسمان چرب و بسته استفاده می شود و در صورت نياز بايستی چست تیوب قرار داد. 

تاكی كاردی، تاكی پنه، ديسترس تنفسی، رنگ پريدگی، عرق سرد روی پيشانی و سينه، تنگی نفس كه خصوصا در حالت خوابيده شديد تر می شود (يعنی خوابيدن افزايش تنگی نفس و ايستادن بهتر شدن تنگی نفس)، كاهش فشار خون، ضعف و بی حالی و سستي بدن و در نهایت احتمال غش كردن.

هموتوراكس Hemothorax 

به تجمع خون در فضاسی جنب هموتوراكس می گويند. در اين وضعيت فشار داخل پلور افزايش يافته و ريه فشرده و جمع مي شود. سپس عملكرد تنفس مختل و باعث اختلال در تبادلات گازي می شود.

علائم:

همان علائم پنوموتوراكس است. ممكن است هنگام سرفه خلط قرمز يا صورتی كف آلود ايجاد كند.

درمان:

گذاشتن chest tube

آسم Asthma

آسم با تنگی نفس، سرفه های پی در پی و ويزينگ (تنفس توام با سوت زدن) مشخص می شود. عامل آسم در اكثر موارد آلرژيک بوده و در چنين شرايطی واسطه ها آزاد و باعث تنگی برونش ها و برونشيول ها و گشادی عروق می شوند. بيمار علاوه بر علائم فوق دچار تاكی پنه، تاكی كاردی، هيپوتاسيون، سيانوز و بي قراری، مضطرب و رنگ پريده شدن و وحشت است.

درمان و مراقبت، اعزام و انتقال :

باز كردن و باز نگهداشتن راه هوايی، گرفتن IV و دادن اكسيژن در حد ۳-۵ ليتر در دقيقه با ماسک ماده يا لوله بينی، قرار دادن بيمار در وضعيت نيمه نشسته، تهويه مناسب محيط و در صورت نياز ايجاد و تأمين تهويه مكانيكی، آرام كردن بيمار و نشستن در كنار وی و كنترل مرتب V/S مهم است.

در صورت دستور از طرف مركز؛ دادن سرم قندی + آمينوفيلين داخل سرم و تزريق آمپول هيدروكورتيزون به صورت مستقيم داخل وريد نیز مفید است.

آمینوفيلین برونش ها را گشاد می کند و باعث بهبود تهویه می شود. از طرفی هيدروكورتيزون عامل حساسيت را خنثی و ورم سيستم تنفس را كاهش می دهد.

در صورت دستور پزشک ميتوان از اپی نفرين (آدرنالين) ۱/۱۰۰۰ به صورت زير جلدی استفاده نمود.

اسپری سالبوتامول و قرص نئوفيلين در چنين شرايطی ارزشمند نمی باشند.

آتلكتازی

به روي هم خوابيدن ريه ها آتلکتازی گفته می شود. در اين بيماری به علت اينكه هوا به هر دليلی به آلوئول ها نمی رسد، هوای داخل آلوئول جذب خون شده و كيسه های هوايی روی هم می خوابند.

صدمات قفسه سينه و صدمات ريوی، كاهش دامنه تنفس به هر علت، کما، بی تحركی، پيری و عدم توانايی در دفع خلط، جسم خارجی، ترشحات غليظ و تجمع يافته در برونشها، بيهوشی و جراحی های طولانی و استفاده از مخدرها به ميزان زياد می توانند علل این وضعیت باشد.

علائم:

كاهش صداهای تنفسی، كاهش حركت قفسه سينه در ناحيه مبتلا، تاكی پنه، تاكی كاردی، تنفس سريع و كوتاه، سيانوز، هيپوتانسيون، رنگ پريدگی، تعريق، اضطراب و بي قراری.

اعزام و مراقبت:

مثل هموتوراكس بوده و در اينجا مي توان اكسيژن را با فشار به داخل سيستم تنفس هدايت نمود.

منبع : ترجمه اختصاصی کافه پزشکی


2 نظر درباره ((اورژانس تنفس ؛ چگونگی برخورد با آسیب های ریوی و نکات اعزام | کافه پزشکی))

 1. سلام من میخواستم به این مقاله استناد کنم لطفا نام واطلاعات نویسنده را بهم لطف بفرمایید

  • سلام کاربر ارجمند
   از ژورنال medicalnewstoday استخراج شده است

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد