• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

میزان سدیمانتاسیون اریتروسیت ها

آزمایش خون : میزان سدیمانتاسیون اریتروسیت ها ESR | کافه پزشکی

اگر خون حاوی ماده ضد انعقاد را در لوله آزمایش ریخته وبه حال خود بگذاریم ، گلبولهای قرمز در ته لوله بتدریج رسوب می نمایند. میزان این رسوب را ESR ) Erythrocyte Sedimentation Rate ) گویند و برحسب میلیمتر در ساعت سنجیده میشود. همراه کافه پزشکی باشید 

معمولا ساعت اول را گزارش مینمایند. در خانمها بین صفر تا بیست و در آقایان بین صفر تا پانزده میلیمتر در ساعت میباشد. میدانیم در حالت طبیعی ، شارژ منفی موجود در سطح غشاء گلبولهای قرمز خون سبب دفع متقابل آنها میگردد. بنابراین كاهش این شارژ منفی ، سبب ازدیاد ESR میشود. یعنی گلبولهای قرمز سریعتر رسوب مینمایند. تغییر در شارژ گلبولهای قرمز خون به پروتیئن های پلاسما بستگی دارد كه از بین آنها فیبرینوژن و گلبولینها اهمیت بیشتر و آلبومین اهمیت كمتری دارد. بنابراین در افزایش فیبرینوژن و افزایش گلبولینها ، ازدیاد سدیمان را داریم.

درعفونتها ، آماسها ، نكروزهای بافتی ، حاملگی و میلوم مالتیپل سدیمان بالا میرود. علاوه بر پروتئینهای پلاسما ، شكل و تعداد گلبولهای قرمز نیز در میزان سدیمان اثر دارد. كاهش گلبولهای قرمز سبب كاهش شارژ منفی سطح گلبولها و نتیجتا سرعت رسوب بیشتر میگردد. بناراین در آنمی سدیمان افزایش و در پلی سیتمی سدیمان كاهش مییابد. 

همچنین شكل خاص گلبولهای قرمز سبب ایجاد تجمع گلبولی rolu formation  میشود كه باعث افزایش سدیمان میگردد. در آنمی داسی شكل ، بعلت تغییر شكل سلول ، تشكیل رولو و نیز چسبندگی گلبولهای سرخ كاهش یافته و سدیمان پائین میآید. بطور فیزیولوژیك در سنین بالای شصت سال ، سدیمان افزایش مییابد. ( تا حدود ۲۹ میلیمتر در ساعت ) . بنابراین با بررسی میزان سدیمان ، میتوان بوجود وضعیت پاتولوژیك در بیمار پی برد. اما ماهیت آن مشخص نمیشود. همچنین از سدیمان وتغییرات آن میتوان در بررسی سیر بیماری استفاده نمود. مثلا در بیماری سل ، با بررسی سل ، وضعیت بیمار وپاسخ به درمان را میتوان كنترل كرد.


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد