• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

تست های آزمایشگاهی : آلكالن فسفاتاز | کافه پزشکی

این آنزیم در استئوبلاستها، اپی تلیوم مجاری صفراوی ، جفت، روده و به میزان كمتر در كلیه وجود دارد و تصور می شود در پدیده كلسیفیكاسیون در طول تشكیل استتخوان ، در انتقتال متابولیت ها از غشتاء ستل ولی و در انتقال لیپدها نقش داشته باشد. مسئله كلیه فقط دفع ادراری را توجیه كرده و اندازه گیری آن را در ادرار بعنوان میزان سرمی بی ارزش می كند. در حاملگی هم به عنوان یك یافته فیزیولوژیك می تواند بالا باشد. همراه کافه پزشکی باشید

مسئله روده هم ارزش بالینی ندارد. پس مسئله پاتولوژیك به كبد و استخوان مربوط می شود و در رابطه با یك آسیب سلولی این آنزیم وارد سرم متی شتود. در رابطته با بی ماریهای كبتدی در اختلالات پارانشتیم كبدی و هپاتوسیت ها آن را نداریم ولی در ضایعات فضا گیر كبد كه جریان صفراوی مختل است (تومورها و آبسه های كبدی و در هپاتیت در صورتیكه آماس شدید باشد) میزانش بالا می رود. همین طور به دنبال انسداد مجاری صفراوی مثلا بعلت تومور یا سنگ صفرای میزان آن بالا می رود.

 

در بیماریهای استخوان و وقتی استخوان سازی داشته باشیم میزان آلكالن فسفاتاز بالا می رود. توجه داشته باشید استخوان سازی حتما همراه رادیواپاستی در x.ray نیست، چون بطور طبیعی تشكیل و تحلیل استخوان در كنار هم صورت می گیرد و اگر تحلیل بیش از تشكیل باشد رادیولوسنت خواهد بتود ولی به هر حال بدنبال افزایش استخوانسازی، میزان آلكالن فسفاتاز بالا می رود . در استئو مالاسی و میلوم متعدد و متاستازهای استئوبلاستیك به استخوان ، افزایش آن كمتر است و در بیماریهایی كه كاهش رشتد استخوانی داریم نظیر كرتینیسم و آكندروپلازی میزان آن پایین می آید. بصورت ژنتیك هم میزان آن ممكن است كم باشد مثلا در هیپو فسفاتازیا.
میزان آلكالن فسفاتاز در بچه ها به صورت فیزیولوژیك بالاست و به دو تا سه برابر میزان طبیعی می رسد و در هنگام بلوغ پنج تا هفت برابر میزان طبیعی است. آلكالن فسفاتاز بر حسب سه واحد بیان می شود :

۱-۴unit)  Bondansky unit)

۱-۱۳unit)  king Armstrang unit)

۳۰-۱۱۰unit)  Inter national unit)

البته میزان آن در آزمایشهای مختلف ممكن است متفاوت باشد و برای اندازه گیری آن لازم است به بیمار توصیه نمائید كه ۸-۱۲ ساعت ناشتا باشد.

 

برای آنكه معلوم شود بالا رفتن آلكالن فسفاتاز منشاء كبدی یا استخوان یا غیره دارد یك روش اندازه گیتری ایزوآنزیم آن است. ( ایزوآنزیم: آنزیمهایی كه در بافتهای متفاوت یك واكنش واحد را كاتالیز متی كنند) كه این كار عملی نیست فقط یك نكته وجود دارد و آن اینكه نوع كبدی آلكالن فسفاتاز از نوع استخوانی نسبت به حرارت مقاوم تر است و دیگر اینكه اندازه گیری آنزیم پنج نوكلئوتیداز كه در ضایعات كبدی بالا می رود كه بالارفتن همزمان این دو نشان دهنده آسیب كبدی است. آنزیم لوكوسیت آلكتالن فسفات از: ربطی به آلكتالن فسفاتاز سرم ندارد. ارزش ان در رابطه با تشخیص لوستمی استت كته میزان آن در WBC كم می شود. در تشخیص افتراقی لوسمی از واكنش لوكوموئید از آن استفاده می شود به این صورت كه در لوسمی تغییرات آن را داریم ولی در واكنش لوكوموئید نداریم . از نظر بالینی از مواردی كه اندازه گیری Ca و P آلكالن فسفاتاز در خواست می شود درژانت سل داخل دهانی است . وقتی تشخیص ژانت سل در دهان بیوپسی قطعی شد برای بررسی هیپوپاراتیروئیدیسم از این تست استفاده می شود. در صورت متعدد بودن ژانت سل به خصوص نوع سنترال ، بیمار باید از نظر هیپرپاراتیروئیدیسم بررسی شود و بخصوص وجود تاریخچه سنگهای متعدد كلیه احتمال هیپرپاراتیروئیدیسم را افزایش می دهد.

همین طور لقی دندان ،پالپ وسیع ، ضایعه پری آپیكال بدون وجود پوسیدگی و حالت استئوپروتیك ناشی از كم شدن دانسیته استخوانی در اطفال ما را به تشخیص ریكت و هیپوفسفاتازیا ، راهنمایی می كند بعلاوه دیر بسته شدن فونتانل ها ، قد كوتاه ، استخوانهای دراز كمانی شكل وتشكیل ندولهایی در محل اتصال مفاصل به دنده هااز دیگر علائم راشیتیسم می باشند


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

هفت − پنج =