• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

جدول سازگاری و رقیق کردن داروهای تزریقی در سرم ها | کافه پزشکی

یکی از خطراتی که همیشه بیماران را تهدید می کند مسئله تداخلات دارویی است و رقیق کردن داروهای تزریقی در سرم ها همیشه برای کادر درمان چالش بوده است. بسیاری از داروها را فقط باید در سرم های معین رقیق کرد و در صورت رقیق کردن در سرم های دیگر می توانند برای بیمار خطرساز باشند. مثلا استفاده از رقیق‌ کننده‌ های حاوی کلسیم مانند محلول رینگر به منظور آماده سازی سفتریاکسون جهت تزریق ممنوع می‌باشد و حتی الامکان از مصرف محلول‌ ها یا فراورده‌های حاوی کلسیم تا ۴۸ ساعت پس از آخرین دوز سفتریاکسون در تمام گروه‌ های سنی باید اجتناب گردد. برای بررسی جدول سازگاری و رقیق کردن داروهای تزریقی در سرم ها همراه کافه پزشکی باشید

رقیق کردن داروهای تزریقی در سرم ها ؛ داروهایی که با سرم قندی ۵% (D5W) سازگار هستند : 

Metoprolol (Lopressor)

Acetazolamide

Lorazepam

Acetylcysteine

Magnesium Sulfate

Acyclovir

Mannitol Albumin

Meropenem (Merrem®)

Amphotericin B

Methyldopate (Aldomet)

Amikacin

Methylprednisolone (Solu Medrol ®)

Aminocaproic ACID

Metoclopramide (Reglan®)

Aminophylline

Metoprolol (Lopressor)

Amiodarone – Cordarone

Midazolam Atracurium

Milrinone (Primacor)

Azithromycin – Zithromax

Morphine Sulfate

Aztreonam – Azactam

Multiple Vitamins for Infusion – INFUVITER Calcium Chloride ADULT

Calcium Gloconate

Nafcillin

Cefazolin

Cefepime

Cefoperazone

Cefotaxime

Naloxon

Cefotetan

Cefoxitin

Ceftaroline

Ceftazidime

Phenylephrine (Neosynephrine®)

Ceftriaxone, Cefuroxime

Nitroglycerin Chloramphenicol – Chloromycetin®

Nitroprusside (Nipride ®)

Chlorpromazine – Thorazine

Cimetidine

Ciprofloxacin – Cipro

Clindamycin

Dantrolene – Dantrium ®

Dexamethasone – Decadron®

Digoxin

Diltiazem (CARDIZEM ®)

Diphenhydramine (BENADRYL®)

Dobutamine hydrochloride

Dopamine hydrochloride

Doxycycline (VIBRAMYCIN ®)

Droperidol (Inapsine®)

Epinephrine

Esmolol

Norepinephrine (Levophed ®)

Octreotide Acetate (Sandostatin®)

Ondansetron

Oxacillin Sodium

Pancuronium (Pavulon ®)

Pantoprazole (Protonix ®)

Penicillin G

Pentamidine

Pentobarbital (Nembutal®)

Phenylephrine (Neosynephrine®)

Phytonadione (Vitamin K)

Piperacillin – Piperacillin/Tazobactam (Zosyn®)

Potassium Phosphate / Sodium phosphate

Polymyxin B (polymyxin b sulfate) injection

Potassium Chloride (KCL)

Esomeprazole

Famotidine – Pepcid

Fentanyl

Filgrastim (Neupogen)

Fluconazole (Diflucan®)

Furosemide (Lasix ®)

Ganciclovir (Cytovene®)

Gatifloxacin (Tequin®).

Gentamicin + Glucagon

Granisetron (Kytril®)

Heparin sodium

Hydrocortisone (SOLU CORTEFR)

Ibuprofen

Propranolol

Isoproterenol (Isuprel®)- Isopernalin

Ketorolac tromethamine – Toradol®

Labetalol hydrochloride

Lansoprazole (Prevacid IV ®)

Levofloxacin (Levaquin®)

Lidocaine (Xylocaine®)

Procainamide (Pronestyl®)

Promethazine

Propofol

Propranolol

Ranitidine

Rifampin

Sodium bicarbonate

Streptokinase

Streptomycin

Succinylcholine

Tigecycline (Tygacil®)

Thiopental Sodium (Pentothal®)

Tirofiban

Tobramycin

Trimethoprim /Sulfamethoxazole( Bactrim)

Valproat sodium

Vancomycin

Vasopressin (Pitressin ®)

Verapamil

Voriconazole (Vfend)

Zidovudine (Retrovir)

Zoledronic acid (Zometa®)

داروهایی که با سرم نرمال سالین (NS) سازگار هستند :

Labetalol hydrochloride

Acetazolamide

Lansoprazole (Prevacid IV ®)

Acyclovir

Levofloxacin (Levaquin®)

Albumin

Levothyroxine (Synthroid®)

Amikacin

Lidocaine (Xylocaine®)

Aminophylline

Metoprolol (Lopressor)

Ampicillin – Ampicillin/Sulbactam

Lorazepam Atracurium

Magnesium Sulfate

Azithromycin – Zithromax

Meropenem (Merrem ®)

Calcium Chloride

Methylprednisolone (Solu Medrol ®)

Calcium Gloconate

Metoclopramide (Reglan®)

Caspofungin Acetate – Cancidas®

Metoprolol (Lopressor)

Cefazolin

Cefepime

Cefoperazone

Cefotaxime,

Metronidazole (Flagyl®)

Cefotetan

Cefoxitin

Ceftaroline

Ceftazidime,

Midazolam

Ceftriaxone,Cefuroxime

Milrinone (Primacor)

Chloramphenicol – Chloromycetin®

Morphine Sulfate

Chlorpromazine – Thorazine®

Cimetidine

Clindamycin

Desmopressin (DDAVP ®)

Dexamethasone – Decadron

Digoxin

Digoxin IMMUNE FAB – Digibind®

Phenytoin (Dilantin®)

Diltiazem (CARDIZEM ®)

Diphenhydramine (BENADRYL®)

Dobutamine hydrochloride

Dopamine Hydrochloride

Doxycycline (VIBRAMYCIN ®)

Epinephrine

Multiple Vitamins for Infusion INFUVITER

Nafcillin

Naloxon

Phenylephrine (Neosynephrine®)

Octreotide Acetate (Sandostatin®)

Ondansetron

Oxytocin (Pitocin ®)

Pancuronium (Pavulon ®)

Pantoprazole (Protonix®)

Penicillin G

Pentobarbital (Nembutal®)

Phenobarbital

Phenylephrine (Neosynephrine®)

Phenytoin (Dilantin®)

Ertapenem Sodium – Invanz®

Erythromycin

Esmolol

Esomeprazole

Famotidine – Pepcid

Fentanyl

Sodium Ferric Gluconate Complex (Ferrlecit®)

Metronidazole (Flagyl ®)

Fluconazole (Diflucan ®)

Fomepizole (Antizol®)

Furosemide (Lasix ®)

Ganciclovir (Cytovene ®)

Gatifloxacin (Tequin®)

Gentamicin

Glucagon

Granisetron (Kytril®)

Heparin sodium

Hydralazine

Hydrocortisone (SOLU CORTEFR)

Ibuprofen

Imipenem/cilistatin (Primaxin®)

Propranolol

Infliximab (Remicade ®)

Insulin Regular

Iron Dextran

iron sucrose (Venofer®)

Phytonadione (Vitamin K)

Piperacillin

Piperacillin/Tazobactam (Zosyn®)

Potassium Phosphate / Sodium phosphate

Polymyxin B (polymyxin b sulfate) injection

Potassium Chloride (KCL)

Promethazine

Propranolol

Ranitidine

Reteplase (Retavase)

Rifampin

Sodium bicarbonate

Streptokinase

Streptomycin

Succinylcholine

Thiamine Hydrochloride

Tigecycline (Tygacil®)

Thiopental Sodium (Pentothal ®)

Tirofiban

Valproate Sodium

Vancomycin

Vasopressin (Pitressin ®)

Vecuronium (Norcuron®)

Verapamil

Voriconazole (Vfend®)

داروهای سازگار با سرم رینگر لاکتات (LR) :

Argatroban

Ceftaroline

Ganciclovir (Cytovene ®)

Ibuprofen

Lansoprazole (Prevacid IV®)

Oxytocin (Pitocin ®)

Pantoprazole (Protonix ®)

Thiamine Hydrochloride

Valproate sodium

Voriconazole (Vfend )

داروهای سازگار با سرم قندی – رینگر لاکتات (LR/D5W)

Gatifloxacin (Tequin®)

Thiamine Hydrochloride

Voriconazole (Vfend )

داروهای بدون نیاز به رقیق سازی

Eptifibatide – Integrilin®

Linezolid (Zyvox®)

Moxifloxacin (Avelox)

Protamine

منبع : اختصاصی کافه پزشکی


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد