• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

گروه های دارویی

فهرست گروه های دارویی و داروهای مربوط به هر گروه | کافه پزشکی

داروها به گروه هایی طبقه بندی می شوند و بنابر خصوصیات و موارد مصرف برای بیماران تجویز می شوند . همراه کافه پزشکی باشید تا به بررسی گروه های دارویی و داروهای مربوط به هر گروه بپردازیم

گروه دارویی آنتی بیوتیک ها ( ضد باکتری ها ) :

پنی سیلین | امپی سیلین | آموکسی سیلین | کو آموکسی کلاو | کلاوی سیلین | فارمنتین | کلوگزا سیلین | سفازولین | سفالکسین | سفورکسیم | سفاکلر | سفکسیم | سفتریاکسون | سفتیزوکسیم | سفتازیدیم | سفوتاکسیم | سفپیم | ونکومایسین | جنتامایسین | امیکاسین | استرپتومایسین | پارامومایسین | اسپکتینومایسین | تتراسایکلین |داکسی سایکلین | ماینوسایکلین | دمکلوسایکلین | کلرامفنیکول | اریترومایسین | آزیترومایسین | زیترومکس | افلوکساسین | سیپروفلوکساسین | سیپلکس | کلیندامایسین | دالاسین | کلاریترومایسین | کلاسید | نروفلوکساسین | سولفاستامید | کوتریموکسازول | سیلور سولفا دیازین | ترپیل سولفا 

ضد آمیب : مترونیدازول |  یدوکینول | کلوروکین

داروهای گوارشی :

دایمتیکون | دایجستیو | پانکراتین | آلمینیوم منیزیوم | آلمینیوم ام جی | آلمینیوم ام جی اس | دیمین هیدرینات | لوپرامید | گرانی سترون | کیتریل | اوندانسترون |دمیترون | ویتامین ب ۶ | متوکلوپرامید | پلازیل | دیفنوکسیلات | بیزاکودیل | سوربیتول | لاکتولوز | میلکلاو منیزیوم | سیلاکس | سنالاکس | سنامد | کلیندینیوم سی | لیپراکس | امپرازول | پنتاپرازول | سایمتیدین | رانیتیدین | فامو تیدین | بیسموت ساپسیترات | سوکرال فیت | هیوسین | هیوسین ان بتیل برومایت | دی سی کلومین 

داروهای بیماری های قلبی و عروقی :

آتنولول | کاربادیلول | سوتالول | متوپرولول | متورال | دیگوکسین | لانوکسین | پروپرانولول | ایندرال | فیناستراید | متیل دوپا | کلونیدین | دیلتیازیم | وراپامیل | نیفدیپین | پرازوسین | ترازوسین | تامسولوسین | امنیک | فوروزماید | هیدروکلر تیازید | تریامترن اچ | اسپیرونو لاکتون | نورواسک | آملودیپین | آملوپرس | آدالات | لازیکس | کاپتو پریل | انالاپریل | لیزینو پریل | لوزارتان | والزارتان | استازولامید | دیاموکس | آلداکتون | هیدرالازین | ماینوکسیدیل | ویتامین کا ( فیتونادیون ) | ترانزامیک اسید | آسپرین | دی پرید آمول | وارفارین | کلوپیدگرل | هپارین | انوکساپرین | کلگزان | نبتروگلسیرین | نیترو کانتین | ایزوسورباید دی نیترات | اسویکس | پلاویکس

داروهای اعصاب و روان :

آرامبخشها ، ضد اضطراب و خوب آورها :

اگزاز پام | لوراز پام | فلوراز پام | نیترازپام  | دیازپام | ولیوم | میدازولام | کلر دیازپوکساید | لیپریوم | بوسپیرون | بوسپار | کلوناز پام | کلوبازام | آلپرازولام | زاناکس | استیمدیت | ملاتونین 

داروی ضد بیش فعالی : 

متیل فنیدات | ریتالین | زولپیدم | زولپیرست | فنی توئین کامپاند | پریمیدون | لیسکانتین

داروهای ضد صرع :

فنوباربیتال | فنی توین | دیلانتین لامو | گاباپنتین | پرگابالین | لایریکا | اورلپت | کاربامازپین | اکس کاربامازپین | والپرات سدیم | دپاکین تریژن | توپیرامات | اتوسوکساماید

داروهای ضد تشنج : 

فنوباربیتال | تیوپنتال سدیم 

داروهای ضد جنون : 

هالو پریدول | کلوزاپین | تیوریدازین | تری فلوپرازین | اسکازیکنا | کلرپرمازین | لارگاکتیل | لیتیوم کربنات | الانزاپین | ریسپریدون | پیموزاید | اورپ

داروهای ضد آلزایمر : 

ریواستیگمین | گالانتامین | رمینیل | پیراستام | دونیزیل | آریسپت | اکسلون

داروهای ضد افسردگی :

آمی تریپ تیلین | نور تریپ تیلین | ایمی پرامین || دزیمیپرامین | کلومیپرامین | تریمیپرامین | دوکسپین | فلوکستین |  سیتالو پرام | اس سیتالو پرام | ونلافکسین | فلووکسامین | لووکس | آسنترا | سرترالین | زولفت | دولوکستین | ماپروتیلین | بوپرو پیون 

داروهای ضد پارکینگسون : 

لوودوپا | لوودوپا بی | مادوپار | لوودوپا سی | بی پریدین | تری هگزافنیدیل | ارتان

داروهای ضد حساسیت :

کلرفنرامین | انتی هیستامین دکونژستان | پزادو افدرین | کلماستین | هیدروکسی زین | دیفن هیدرامین | کتوتیفن | سینریزین | سپروهپتادین | دیمن هیدرینات | پرومتازون | لوراتادین | فکسوفنادین | تل فست | زادیتن | کرومولین سدیم | بتامتازون | دگزامتازون | تریامسینولون | متیل پردنیزولون | بتاهیستین | بتاسرس | تتراکزاکتاید | هیدروکورتیزون | دپو مدرول

داروهای کاهنده قند خون :

گلی کلازید | آکاربوز | پیو گلی تازون | گلوتازون | متفورمین | گلوکوفاژ | گلی بنگلامید | دائونیل | آسپارت نوامیکس |  گلارژین | لانتوس | انسولین ان پی اچ | انسولین رگولار | آسپارت پماد فنی توئین | آنژیوپارس

داروهای کاهنده چربی خون :

آتورواستاتین | لوواستاتین | سیمواستاتین | جم فیبروزیل | کلو فیبرات | فنوفیبرات | کلسترامین | ارلیستات | ازتیمایب | ال کارنیتین | ونوستا

داروهای هورمونی و بیماریهای زنان :

کنتراسپتیو ال دی | کنترا سپتیو اچ دی | تریفازیک | لاینسترول | سیپترون کامپاند | دیان | یاسمین | مارولون | اتینل استرادیول | استرادیول والرات | اکوین | بلارا | لونوزسترول | کنژوکستروزن | پریمارین | تستسترون | ناندرلون | اکسی متالون | کلومیفن | مدروکسی پروژسترون | پروژسترون سیکلوزیست | سیکلوژست | هیومن کریونیک گودانتروپین ( H.C.G ) | هیومن منوگن گودانتروپین ( H.M.G ) | سیلدنافیل | سیلدنافیل ویاگرا | یوهامبین | آکسیتوسین | ایزوکسوپرین | سوماتروپین  تاموکسیفن | تادالافیل | تاداگرا | ارکتو | ویاگرا | فنازوپریدین

قطره های چشم ، گوش و بینی :

کرومولین سدیم | فلورومتولون | نفازولین | بتامتازون | هیدروکورتیزون | کتوتیفن | زادیتن |  آرتلاک | لیپوزیک | فلورومتولون اف ام ال | تتراسایکلین | آرتیفیشیال تیرز ( اشک مصنوعی ) | اسنوتیرز | سیمپل آی

کرم ها و پماد :

کالاندولا | کالامین | زینکوکساید | دکسپانتونول | هیدروکورتیزون | فلوسینولون | تریا مسینولون | بتامتازون | کلوبتازول | متیل سالسیلات | منتول سالسیلات | پیروکسی کام | دیکلوفناک | آنتی هموروئید | ترتینوئین | رتین | اوسرین | وازلین | کتر

داروهای تیروئیدی :

لوتیروکسین سدیم | لیوتیرونین | متیمازول | پروپیل تیوراسیل | کلسی تونین

داروهای ضد نقرص :

کولشیسین | آلوپرینول 

داروهای ضد کرم ، انگل و شپش :

مبندازول | آلبندازول | پیرمینیوم پاموات | نیکو لوزماید | لیندان | گامابنزن | پرمترین

داروهای ضد قارچ و ضد ویروس :

کلوتریمازول | میکونازول | کتوکونازول | فنوکونازول | ایتراکونازول | نیستاتین | گریزوفولوین | تربینافین | آسیکلوویر | گان سیکلوویر | اسلتا میویر

 

منبع : اختصاصی کافه پزشکی


8 نظر درباره ((فهرست گروه های دارویی و داروهای مربوط به هر گروه | کافه پزشکی))

 1. ممنون بسیار عالی فقط فک کنم یه تعداد از هر دسته ای کمه و اینکه مسکن ها کلا نیست توش ولی در کل عالیه ممنون

  • سلام کاربر ارجمند
   بله مسلما کامل نیست چرا که گروه های متنوع دارویی بسیاری وجود دارد. نظر شما به تیم تحریریه ارجاع داده شد

  • سلام کاربر ارجمند
   نظر مثبت شما خستگی را از تن تیم ما به در می کند
   سپاس از لطف شما

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد