• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

گروه های دارویی

فهرست گروه های دارویی و داروهای مربوط به هر گروه | کافه پزشکی

داروها به گروه هایی طبقه بندی می شوند و بنابر خصوصیات و موارد مصرف برای بیماران تجویز می شوند . همراه کافه پزشکی باشید تا به بررسی گروه های دارویی و داروهای مربوط به هر گروه بپردازیم

گروه دارویی آنتی بیوتیک ها ( ضد باکتری ها ) :

پنی سیلین | امپی سیلین | آموکسی سیلین | کو آموکسی کلاو | کلاوی سیلین | فارمنتین | کلوگزا سیلین | سفازولین | سفالکسین | سفورکسیم | سفاکلر | سفکسیم | سفتریاکسون | سفتیزوکسیم | سفتازیدیم | سفوتاکسیم | سفپیم | ونکومایسین | جنتامایسین | امیکاسین | استرپتومایسین | پارامومایسین | اسپکتینومایسین | تتراسایکلین |داکسی سایکلین | ماینوسایکلین | دمکلوسایکلین | کلرامفنیکول | اریترومایسین | آزیترومایسین | زیترومکس | افلوکساسین | سیپروفلوکساسین | سیپلکس | کلیندامایسین | دالاسین | کلاریترومایسین | کلاسید | نروفلوکساسین | سولفاستامید | کوتریموکسازول | سیلور سولفا دیازین | ترپیل سولفا 

ضد آمیب : مترونیدازول |  یدوکینول | کلوروکین

داروهای گوارشی :

دایمتیکون | دایجستیو | پانکراتین | آلمینیوم منیزیوم | آلمینیوم ام جی | آلمینیوم ام جی اس | دیمین هیدرینات | لوپرامید | گرانی سترون | کیتریل | اوندانسترون |دمیترون | ویتامین ب ۶ | متوکلوپرامید | پلازیل | دیفنوکسیلات | بیزاکودیل | سوربیتول | لاکتولوز | میلکلاو منیزیوم | سیلاکس | سنالاکس | سنامد | کلیندینیوم سی | لیپراکس | امپرازول | پنتاپرازول | سایمتیدین | رانیتیدین | فامو تیدین | بیسموت ساپسیترات | سوکرال فیت | هیوسین | هیوسین ان بتیل برومایت | دی سی کلومین 

داروهای بیماری های قلبی و عروقی :

آتنولول | کاربادیلول | سوتالول | متوپرولول | متورال | دیگوکسین | لانوکسین | پروپرانولول | ایندرال | فیناستراید | متیل دوپا | کلونیدین | دیلتیازیم | وراپامیل | نیفدیپین | پرازوسین | ترازوسین | تامسولوسین | امنیک | فوروزماید | هیدروکلر تیازید | تریامترن اچ | اسپیرونو لاکتون | نورواسک | آملودیپین | آملوپرس | آدالات | لازیکس | کاپتو پریل | انالاپریل | لیزینو پریل | لوزارتان | والزارتان | استازولامید | دیاموکس | آلداکتون | هیدرالازین | ماینوکسیدیل | ویتامین کا ( فیتونادیون ) | ترانزامیک اسید | آسپرین | دی پرید آمول | وارفارین | کلوپیدگرل | هپارین | انوکساپرین | کلگزان | نبتروگلسیرین | نیترو کانتین | ایزوسورباید دی نیترات | اسویکس | پلاویکس

داروهای اعصاب و روان :

آرامبخشها ، ضد اضطراب و خوب آورها :

اگزاز پام | لوراز پام | فلوراز پام | نیترازپام  | دیازپام | ولیوم | میدازولام | کلر دیازپوکساید | لیپریوم | بوسپیرون | بوسپار | کلوناز پام | کلوبازام | آلپرازولام | زاناکس | استیمدیت | ملاتونین 

داروی ضد بیش فعالی : 

متیل فنیدات | ریتالین | زولپیدم | زولپیرست | فنی توئین کامپاند | پریمیدون | لیسکانتین

داروهای ضد صرع :

فنوباربیتال | فنی توین | دیلانتین لامو | گاباپنتین | پرگابالین | لایریکا | اورلپت | کاربامازپین | اکس کاربامازپین | والپرات سدیم | دپاکین تریژن | توپیرامات | اتوسوکساماید

داروهای ضد تشنج : 

فنوباربیتال | تیوپنتال سدیم 

داروهای ضد جنون : 

هالو پریدول | کلوزاپین | تیوریدازین | تری فلوپرازین | اسکازیکنا | کلرپرمازین | لارگاکتیل | لیتیوم کربنات | الانزاپین | ریسپریدون | پیموزاید | اورپ

داروهای ضد آلزایمر : 

ریواستیگمین | گالانتامین | رمینیل | پیراستام | دونیزیل | آریسپت | اکسلون

داروهای ضد افسردگی :

آمی تریپ تیلین | نور تریپ تیلین | ایمی پرامین || دزیمیپرامین | کلومیپرامین | تریمیپرامین | دوکسپین | فلوکستین |  سیتالو پرام | اس سیتالو پرام | ونلافکسین | فلووکسامین | لووکس | آسنترا | سرترالین | زولفت | دولوکستین | ماپروتیلین | بوپرو پیون 

داروهای ضد پارکینگسون : 

لوودوپا | لوودوپا بی | مادوپار | لوودوپا سی | بی پریدین | تری هگزافنیدیل | ارتان

داروهای ضد حساسیت :

کلرفنرامین | انتی هیستامین دکونژستان | پزادو افدرین | کلماستین | هیدروکسی زین | دیفن هیدرامین | کتوتیفن | سینریزین | سپروهپتادین | دیمن هیدرینات | پرومتازون | لوراتادین | فکسوفنادین | تل فست | زادیتن | کرومولین سدیم | بتامتازون | دگزامتازون | تریامسینولون | متیل پردنیزولون | بتاهیستین | بتاسرس | تتراکزاکتاید | هیدروکورتیزون | دپو مدرول

داروهای کاهنده قند خون :

گلی کلازید | آکاربوز | پیو گلی تازون | گلوتازون | متفورمین | گلوکوفاژ | گلی بنگلامید | دائونیل | آسپارت نوامیکس |  گلارژین | لانتوس | انسولین ان پی اچ | انسولین رگولار | آسپارت پماد فنی توئین | آنژیوپارس

داروهای کاهنده چربی خون :

آتورواستاتین | لوواستاتین | سیمواستاتین | جم فیبروزیل | کلو فیبرات | فنوفیبرات | کلسترامین | ارلیستات | ازتیمایب | ال کارنیتین | ونوستا

داروهای هورمونی و بیماریهای زنان :

کنتراسپتیو ال دی | کنترا سپتیو اچ دی | تریفازیک | لاینسترول | سیپترون کامپاند | دیان | یاسمین | مارولون | اتینل استرادیول | استرادیول والرات | اکوین | بلارا | لونوزسترول | کنژوکستروزن | پریمارین | تستسترون | ناندرلون | اکسی متالون | کلومیفن | مدروکسی پروژسترون | پروژسترون سیکلوزیست | سیکلوژست | هیومن کریونیک گودانتروپین ( H.C.G ) | هیومن منوگن گودانتروپین ( H.M.G ) | سیلدنافیل | سیلدنافیل ویاگرا | یوهامبین | آکسیتوسین | ایزوکسوپرین | سوماتروپین  تاموکسیفن | تادالافیل | تاداگرا | ارکتو | ویاگرا | فنازوپریدین

قطره های چشم ، گوش و بینی :

کرومولین سدیم | فلورومتولون | نفازولین | بتامتازون | هیدروکورتیزون | کتوتیفن | زادیتن |  آرتلاک | لیپوزیک | فلورومتولون اف ام ال | تتراسایکلین | آرتیفیشیال تیرز ( اشک مصنوعی ) | اسنوتیرز | سیمپل آی

کرم ها و پماد :

کالاندولا | کالامین | زینکوکساید | دکسپانتونول | هیدروکورتیزون | فلوسینولون | تریا مسینولون | بتامتازون | کلوبتازول | متیل سالسیلات | منتول سالسیلات | پیروکسی کام | دیکلوفناک | آنتی هموروئید | ترتینوئین | رتین | اوسرین | وازلین | کتر

داروهای تیروئیدی :

لوتیروکسین سدیم | لیوتیرونین | متیمازول | پروپیل تیوراسیل | کلسی تونین

داروهای ضد نقرص :

کولشیسین | آلوپرینول 

داروهای ضد کرم ، انگل و شپش :

مبندازول | آلبندازول | پیرمینیوم پاموات | نیکو لوزماید | لیندان | گامابنزن | پرمترین

داروهای ضد قارچ و ضد ویروس :

کلوتریمازول | میکونازول | کتوکونازول | فنوکونازول | ایتراکونازول | نیستاتین | گریزوفولوین | تربینافین | آسیکلوویر | گان سیکلوویر | اسلتا میویر

 

منبع : اختصاصی کافه پزشکی


6 نظر درباره ((فهرست گروه های دارویی و داروهای مربوط به هر گروه | کافه پزشکی))

 1. ممنون بسیار عالی فقط فک کنم یه تعداد از هر دسته ای کمه و اینکه مسکن ها کلا نیست توش ولی در کل عالیه ممنون

  • سلام کاربر ارجمند
   بله مسلما کامل نیست چرا که گروه های متنوع دارویی بسیاری وجود دارد. نظر شما به تیم تحریریه ارجاع داده شد

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد