• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

بلوک بیر یا Intravenous RA چیست ؟ | کافه پزشکی

بلوک بیر

نام دیگرش بلوک Bier می باشد .در اینجاLA ازبستر عروقی وارد بافت غیر عروقی مثل آکسونها و انتهای عصبی می شود .گردش خون عضو با کمک تورنیکت مسدود شده، حجم زیادی از داروی بی حسی (LA) رقیق شده بداخل ورید تزریق میشود. این بلوک تا مدت ۲ ساعت دوام می یابد و بیشتر برای اعمال اندام فوقانی استفاده می شود . همراه کافه پزشکی باشید