• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

آشنایی با دستگاه MRI | کافه پزشکی

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) تکنیکی است که از یک میدان مغناطیسی و امواج رادیویی برای ایجاد تصاویر دقیق از اندامها و بافتها در بدن شما استفاده می کند.

بیشتر دستگاه های MRI بزرگ و شکل لوله هستند. هنگامی که شما در داخل دستگاه MRI قرار می گیرید، میدان مغناطیسی به طور موقت اتم های هیدروژن را در بدن شما تنظیم می کند. امواج رادیویی موجب می شود این اتم های هم تراز سیگنال های بسیار ضعیف تولید کنند که برای ایجاد تصاویر MRI در مقیاس یکسان استفاده می شود. دستگاه MRI همچنین می تواند برای تولید تصاویر ۳ بعدی که از زوایای مختلف دیده می شود، استفاده شود. همراه کافه پزشکی باشید