• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : منوتروپین Menotropin | کافه پزشکی

منوتروپین

منوتروپین ترکیبی از هورمون محرک فولیکولی (FSH) و هورمون لوتئین ساز (LH) است. SH و LH در ایجاد فولیکول (تخمک) که توسط تخمدان در زنان تولید می شود اهمیت دارد. از منوتروپین برای کمک به تولید تخمک در طی تخمک گذاری و در آماده سازی برای لقاح آزمایشگاهی استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید