• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid | کافه پزشکی

نالیدیکسیک اسید

نالیدیکسیک اسید برای درمان عفونت مجاری ادراری ناشی از برخی باکتری ها به کار می رود.

نالیدیکسیک اسید اثر ضد باکتری خود را با کشتن باکتری های حساس در مجاری ادراری و متوقف کردن تولید پروتئین های ضروری مورد نیاز باکتری ها برای زنده ماندن انجام می دهد. همراه کافه پزشکی باشید