• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : دفراسیروکس Deferasirox | کافه پزشکی

دفراسیروکس

دفراسیروکس دارویی است که برای درمان مسمومیت مزمن با آهن ناشی از انتقال خون (هموسیدروز تزریقی) در بیماران با سن بزرگتر از ۲ سال استفاده می شود.

این دارو همچنین برای درمان مسمومیت مزمن با آهن در بیماران با سن بزرگتر از ۱۰ سال که مبتلا به سندروم تالاسمی غیر وابسته به انتقال خون هستند و غلظت آهن کبدی آنها حداقل ۵ میلی گرم آهن در هر گرم وزن خشک کبد باشد و فریتین سرم آنها بیشتر از ۳۰۰ میلی گرم در لیتر باشد، استفاده می شود. همراه کافه پزشکی باشید