• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid | کافه پزشکی

آمینوسالیسیلیک اسید

آمینوسالیسیلیک اسید برای درمان سل به کار می رود. این دارو یک عامل باکتریواستاتیک بسیار خاص است که علیه باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوسیس فعالیت می کند. از نظر ساختاری به پارا آمینوبنزوئیک اسید (PABA) و از نظر عملکرد به سولفونامیدها مربوط است و تضاد رقابتی با PABA دارد. همراه کافه پزشکی باشید