• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

اطلاعات دارویی : امیکاسین Amikacin | کافه پزشکی

امیکاسین

آمیکاسین دارویی از دسته آنتی بیوتیک ها است که با باکتری ها مبارزه می کند. آمیکاسین برای درمان عفونت های شدید مانند عفونت های استخوانی، عفونت های دستگاه تنفسی، اندوکاردیت و سپتی سمی به دلیل ارگانیسم های گرم منفی از جمله سودوموناس، اشرشیاکلای، پروتئوس، پروویدنسیا، کلبسیلا، انتروباکتر، سراتیا و اسینتوباکتر به کار می رود. همراه کافه پزشکی باشید