• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

فیزیولوژی درد ؛ گیرنده ها و مسیر های صعودی و نزولی درد | کافه پزشکی

درد نشانه عمومی اکثر بیماری ها بوده بطوریکه شایع ترین علت مراجعه به پزشکان محسوب می گردد. درد به صورت: “یک تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند است که با آسیب احتمالی یا واقعی بافت در ارتباط بوده و یا در روند این گونه آسیب ها به وجود می آید” تعریف می شود. درد حاد (Acute pain) به دنبال وقوع ناگهانی آسیب (جراحی یا ضربه)، بیماری های حاد و التهابی بروز کرده و عامل حدود ۳۳ درصد مراجعات به پزشکان می باشد ولی درد مزمن (Chronic pain)، دردی است دائمی یا متناوب که به مدت حداقل سه ماه استمرار پیدا می کند. شیوع درد مزمن با افزایش سن افزایش یافته بطوری که در سن بالای ۵۵ سالگی شیوع آن حداقل ۲۰% می باشد. همراه کافه پزشکی باشید