• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

تنظیم تعداد قطرات سرم

تنظيم تعداد قطرات سرم ها و داروها ؛ فرمول محاسباتی آنها | کافه پزشکی

تنظیم تعداد قطرات سرم دریافتی بیمار همیشه یکی از مسائلی ست که ذهن پرستاران را به خود مشغول کرده و درگیر این محاسبات هستند. ما امروز در کافه پزشکی فرمول محاسبه قطرات سرم را برای شما آورده ایم تا با یک بار مشاهده و حل یک مثال، مشکل خود را حل کنید . همراه ما باشید

فرمول ساده تعداد قطرات سرم

۱٫ محاسبه مقدار سرم در ۲۴ ساعت
۲٫ تبدیل لیتر به سی سی و زدن دو تا از صفرهای آن
۳٫ عدد به دست آمده تعداد قطرات سرم است

مثالدر صورتی که ۳ لیتر سرم در ۲۴ ساعت برای بیمارتجویز شده باشد میزان قطرات سرم را تعیین کنید.
۱ – چون حجم مورد نیاز در ۲۴ ساعت است پس نیاز به تبدیل ندارد
۲ -سه لیتر برابر با ۳۰۰۰cc است.
۳ -تعداد قطرات ۳۰ قطره در دقیقه است.

مثالدرصورتی که برای بیماری ۵۰۰cc سرم رینگر بصورت ۶ ساعته تجویز شده باشد پرستار سرم وی را روی چند قطره تنظیم می کند؟
۱ – یعنی در ۲۴ ساعت به ۲۰۰۰ سی سی سرم نیاز می باشد.
۲ – با زدن دو صفر آن تعداد ۲۰ قطره در دقیقه به دست می آید.

مثال : در صورتی که برای بیماری ۶۰۰ سی سی سرم نرمال سالین بصورت ۸ ساعته تجویز شده باشد پرستار سرم وی را روی چند قطره تنظیم می کند؟
۱ – بعنی در ۲۴ ساعت به ۱۸۰۰ سی سی سرم نیاز می باشد.
۲ – بازدن دوصقر از ۱۸۰۰ تعداد ۱۸ قطره در دقیقه به دست می آید.

 

محاسبه تعداد قطرات در میکروست

در میکروست سی سی در ساعت برابر با قطره در دقیقه است.

مثلا ۱۰ سی سی در ساعت برابر با ۱۰ قطره در دقیقه است.

 

محاسبه و تنظیم تعداد قطرات میکروست حاوی دارو

تعداد قطرات برابر است با : 

عدد ثابت ۶۰ × مقدار حجم سرم × مقدار داروي دستور داده شده بر حسب وزن تقسیم بر مقدار كل داروي موجود

 

مثال : اگر ۱۰μ / kg / min  دوپامین براي بیمار ۶۰ كیلوگرمي تجویز شده باشد، با توجه به اینكه یک آمپول ۲۰۰ میلی گرمی دوپامین در ۱۰۰ سي سي میكرو ست حل شود، تعداد قطرات چند است؟

 ۶۰ × (۶۰ × ۱۰ ) × ۱۰۰

—————————— = ۱۸                                                                                                                                                                                          
        ۱۰۰۰ × ۲۰۰

 

محاسبه تعداد قطرات TNG

تعداد قطرات در دقیقه برابر است با : 

Y × ۶۰ gtt × ۱۰۰ cc تقسیم بر ۱۰۰۰ μ  × ۵ mg

 

Y مقدار درخواستی TNG است 

مثال : تعداد قطرات سرم TNG با دوزدرخواستی ۵ μ در دقیقه را حساب کنید.

  
۵ μ × ۱۰۰ cc × ۶۰ gtt 

––––––––––––––– = ۶ gtt/min

۱۰۰۰ μ ×  ۵ mg

 

نکته : چنانچه دارو دوپامین بود ، همین فرمول را بکار می بریم با این تفاوت که وزن بیمار را نیز در صورت ضرب می کنیم و به جای ۵ میلی گرم در مخرج ، ۲۵۰ میلی گرم می نویسیم . به همین راحتی ((:

 

فرمول ذهنی محاسبه تعداد قطرات میکروست 

حال بدون توجه به فرمول هاي روتین شما را با فرمول جدید SRF1 آشنا می كنیم. با این فرمول شما در عرض چند ثانیه مي توانید بدون محاسبات فراوان و در ذهن خود سریع تعداد قطرات میكروست حاوي دارو را حساب كنید كه به قرار زیر است :

فرمول SRF :

هرگاه هر دارویي با هر میزاني در ۱۰۰ سي سي میكروست ریخته شود ۶ قطره آن حاوي همان مقدار داروست كه ریخته شده با یک واحد كوچكتر

یعني اگر شما :
# TNG 5mg در ۱۰۰ سي سي میكروست حل كردید، ۶ قطره آن TNG 5μ دارد.
# ۲۰۰ mg دوپامین در ۱۰۰ سي سي میكروست حل كردید، ۶ قطره آن ۲۰۰ میكروگرم دوپامین دارد.

تبدیل درصدهاي دارویي به گرم

حال بدون توجه به تناسب ریاضي فوق توجه شما را به رابطه SRF2 جلب مي كنیم كه هر گاه خواستید مقدار دارویي كه بر حسب درصد نوشته شده است را محاسبه كنید، نیاز به تناسب ریاضي نباشد:

هر گاه غلظت دارویي با درصد مشخص شده باشد، فقط با حذف علامت درصد ( % ) و گذاشتن رقم صفر جلوي عدد آن دارو ، یک سي سي آن دارو حاوي این عدد بدست آمده به واحد میلي گرم مي باشد ، مثال :

۱% یعني : یک سي سي آن ۱۰ میلي گرم دارو دارد.
۲% یعني : یک سي سي آن ۲۰ میلي گرم دارو دارد.
۲۰ % یعني : یک سي سي آن ۲۰۰ میلي گرم دارو دارد.
۵۰ % یعني : یک سي سي آن ۵۰۰ میلي گرم دارو دارد.

 

انفوزیون هپارین

هر گاه براي انفوزین هپارین فقط ۱۰۰۰۰ واحد هپارین در ۱۰۰ سي سي میكروست حل كردید تعداد قطرات تنظیمي همان مقدار دستور داده شده پزشک درساعت است فقط باحذف دورقم سمت راست آن.

مثال :
اگر دستور ۵۰۰ واحد در ساعت است ۵ قطره در دقیقه
اگر دستور ۱۰۰۰ واحد در ساعت است ۱۰ قطره در دقیقه
اگر دستور ۱۵۰۰ واحد در ساعت است ۱۵ قطره در دقیقه

 

منبع : اختصاصی کافه پزشکی

 

 


نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

سه − دو =