• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

آزمایش خون : شمارش گلبولهای سفید | کافه پزشکی

تعداد کل گلبولهای سفید خون ۴۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ در هر میلیمتر مکعب خون است. گلبولهای سفید شامل دو دسته کلی هستند :

۱ گرانولوسیت ها یا میلوئیدها ( پلی مورفونوکلئرها ) نظیر نوتروفیل ، ائوزینوفیل و بازوفیل

۲ غیرگرانولوسیت ها یا لنفوئیدها ( منونوکلئرها ) نظیر لنفوسیت و منوسیت .

همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون: شمارش کامل سلول های خون CBC | کافه پزشکی

آزمایش خون عبارتست از شمارش و آزمایش میکروسکوپیک اجزا تشکیل دهنده خون نظیر اریتروسیتها، لکوسیتها و پلاکتها. همچنین اندازه گیری میزان غلظت هموگلوبین و اجزاء شیمیایی پلاسما که در روند انعقاد خون نقش دارند. همراه کافه پزشکی باشید