• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

بیهوشی در دوران بارداری و زایمان | کافه پزشکی

بیهوشی

بیهوشی در زنان باردار با بیهوشی در سایر جراحی ها متفاوت است، از این لحاظ که در این حالت دو شخص درگیر می باشند: مادر و جنین او. از این رو باید حین بیهوشی زایمان مصلحت هر دو فرد در نظر گرفته شود. مسئله مهم دیگر این است که زایمان یک امر غیر قابل پیش بینی است و می تواند هر کجا و از یک درد تقریباً قابل تحمل و سریع تا شدید متغیر باشد و از طرف دیگر تجربه درد در افراد مختلف از نظر نوع و شدت متفاوت است. همراه کافه پزشکی باشید