Press "Enter" to skip to content
sabzeh-eyd

اطلاعات دارویی : اکاربوز Acarbose | کافه پزشکی

 داروهای ضد دیابت
     

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : رازاگیلین Rasagiline | کافه پزشکی

 داروهای ضد افسردگی
     

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : ونلافاکسین Venlafaxine | کافه پزشکی

 داروهای ضد افسردگی
      

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : تریمیپرامین Trimipramine | کافه پزشکی

 داروهای ضد افسردگی
      

نظر بدهید

آناتومی چشم انسان | کافه پزشکی

کار اصلی چشم آن است که نورهایی را که از خارج دریافت می کند طوري روي پرده شبکیه متمرکز کند که تصویر دقیقی از شیء مورد نظر روي پرده شبکیه ایجاد شود. شبکیه این تصاویر را به صورت پیام هاي عصبی به مغز ارسال می کند و این پیام ها در مغز تفسیر می شوند. بنابراین براي واضح دیدن، قبل از هرچیز لازم است که نور به طور دقیق روي پرده شبکیه متمرکز شود.
ساختمان چشم شبیه یک کره است. در قسمت جلوي این کره یک پنجره شفاف به نام قرنیه وجود دارد. نور از محیط خارج وارد قرنیه شده پس از عبور از مردمک به عدسی می رسد. عدسی نور را به صورت دقیق روي شبکیه متمرکز می کند تا تصویر واضحی بر روي شبکیه ایجاد شود. براي آنکه اشیاء به صورت دقیق و واضح دیده شوند لازم است مسیري که نور در چشم طی می کند شفاف باشد و قرنیه و عدسی نور را درست روي شبکیه متمرکز کنند. همراه کافه پزشکی باشید

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : ترازودون Trazodone | کافه پزشکی

 داروهای ضد افسردگی
      

نظر بدهید

اطلاعات دارویی : سرترالین Sertraline | کافه پزشکی

 داروهای ضد افسردگی
      

نظر بدهید
منــــوها