• آ
 • ا
 • ب
 • پ
 • ت
 • ج
 • چ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • د
 • ط
 • ف
 • ق
 • گ
 • ک
 • ع
 • غ
 • م
 • هـ

آزمایش خون : آزمایش های مربوط به بیماران با سابقه خونریزی | کافه پزشکی

زمان پروترومبین و پروترومبین نسبی

دربیمارانی كه تاریخچه ای از خونریزی غیر عادی پس از كشیدن دندان ، تزریق خون ، كبودی پوست بدنبال ضربه جزیی و مختصر را ذكر میكنند ، چون احتمال اختلال خونریزی دهنده مطرح است ، درخواست آزمایشهای زیر ضروری خواهد بود :
۱٫ CBC

۲٫ Platelet Count

۳٫ Bleeding Time ( BT 

۴٫ Protrombin Time ( PT

۵٫ Partial Tromboplastin Time ( PTT 

۶٫ Torniquat Test

همراه کافه پزشکی باشید

آزمایش خون: شمارش کامل سلول های خون CBC | کافه پزشکی

آزمایش خون عبارتست از شمارش و آزمایش میكروسكوپیک اجزا تشكیل دهنده خون نظیر اریتروسیتها، لكوسیتها و پلاكتها. همچنین اندازه گیری میزان غلظت هموگلوبین و اجزاء شیمیایی پلاسما كه در روند انعقاد خون نقش دارند. همراه کافه پزشکی باشید